Nowy system gospodarowania odpadami

Informacja o sposobie i zakresie świadczenia w 2019 roku usługi w zakresie odbierania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowa

Drukuj
 
czwartek, 24, październik 2019 11:49
Rozmiar czcionki:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”, zlokalizowany jest przy ul. Gwarnej 6w Krotoszycach. PSZOK jest czynny w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 po wcześniejszym zgłoszeniu chęci oddania odpadów komunalnych pod numerem 76 887 84 21 wew. 15 !

 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PSZOK przyjmowane są wytworzone na terenie nieruchomości, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) szkło i opakowania ze szkła,
3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
4) metale i opakowania z metali,
5) opakowania wielomateriałowe,
7) chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
12) zużyte opony 4 szt.
13) Bioodpady
14) popiół

W PSZOK przyjmowane są odpady posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie

Dostarczający odpady obowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem. Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:
1) jeśli dostarczone odpady są nieposegregowane(zmieszane),
2) jeśli są to odpady inne niż te wymienione na wstępie,
3) jeśli zawierają części samochodowe, szkło hartowane i zbrojeniowe,
4) jeśli odpady budowlane i rozbiórkowe zawierają azbest, smołę lub papę,
5) w przypadku braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
6) jeśli odpady zielone znajdują się w stanie uniemożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie, tj. są w stanie rozkładu, zgniłe lub sfermentowane,
7) jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej,
8) odmowy okazania dowodu osobistego lub podania danych, niezbędnych do identyfikacji osoby dostarczającej odpady i adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

wróć na początek strony